Ale Robot

Zapisz na zajęcia

Zaloguj się

Nie masz konta? Załóż je za darmo!

Zapomniane hasło

News

Życzenia świąteczne

2019-12-23

Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia życzy zespół Ale Robot

czytaj więcej...

Młody Robotyk Poziom 1 w 2 semestrze

2019-12-17

Ale Robot zaprasza wszystkich Młodych Miłośników Robotyki na rozwijające zajęcia dla przyszłych inżynierów.

czytaj więcej...

Młody Robotyk Poziom 3 od 30 Listopada

2019-11-07

Nadeszła pora przejść na wyższy poziom wtajemniczenia! ;)

czytaj więcej...

Newsletter

NASI PARTNERZY

Bałucki Ośrodek Kultury

Regulamin

Regulamin warsztatów Ale Robot

§I ZASADY OGÓLNE

 1. Przed wysłaniem Zgłoszenia udziału (zwanego dalej Zgłoszeniem) w warsztatach Ale Robot (zwanych dalej warsztatami), osoba upoważniona do wysłania zgłoszenia zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 2. Osoba wysyłająca Zgłoszenie udziału akceptuje zasady określone w niniejszym Regulaminie.

§II WYSŁANIE ZGŁOSZENIA

 1. Przez Zgłoszenie udziału rozumiane jest wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza dostępnego na stronach www.alerobot.pl.
 2. Zgłaszający – rodzicie, opiekunowie prawni, osoby przez nich uprawnione lub osoby, które ukończyły 18 rok życia, wysyłające Zgłoszenie.
 3. Organization – P.P.H.U. "MatDel" Mateusz Delong.
 4. Uczestnik – wszystkie osoby objęte Zgłoszeniem, tj. osoby aktywnie uczestniczące w warsztatach.
 5. Zgłoszenie traktowane jest jako oświadczenie woli, wyrażające chęć uczestnictwa w warsztatach Ale Robot i akceptujące zasady na jakich są one prowadzone.
 6. Zgłaszający przed wysłaniem Zgłoszenia winien sprawdzić, czy podane przez niego dane są wpisane poprawnie i zgodnie z rzeczywistym stanem.
 7. O każdej zmianie danych osobowych lub istotnych danych związanych z uczestnictwem w warsztatach Zgłaszający lub Uczestnik ma obowiązek bezzwłocznie poinformować Organizatora.

§III WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Z chwilą wysłania Zgłoszenia, Zgłaszający otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie rezerwacji udziału w warsztatach (wysłania Zgłoszenia).
 2. Wniesienie zaliczki bądź wpłacenie całości kwoty należnej za kurs w terminie 5 dni od dnia wysłania zamówienia traktowane jest jako potwierdzenia udziału uczestnictwa w kursach. Brak wniesienia zaliczki jest równoznaczny z rezygnacją z wcześniejszego Zgłoszenia. Organizator określa wysokość zaliczki na poziomie 20 % (nie mniej niż 40zł) kwoty należnej za udział w warsztatach.
 3. Za datę dokonania płatności przyjmuje się dzień wpływu należności na konto bankowe Organizatora lub dzień wpłaty gotówkowej w siedzibie Organizatora.
 4. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnikowi nie przysługują żadne rabaty i promocje oferowane w późniejszym terminie dotyczące wybranego przez Zgłaszającego kursu.

§IV REALIZACJA UMOWY

 1. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w ofercie oraz programie dostępnym na stronie internetowej.
 2. W czasie trwania zajęć Uczestnik ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w ofercie i programie.
 3. W sytuacji, gdy Zgłaszający odstąpi od Umowy w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem warsztatów, możliwy jest zwrot zaliczki oraz wpłaty całkowitej bez pobrania opłaty manipulacyjnej.
 4. W przypadku gdy Zgłaszający odstąpi od Umowy w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów, możliwy jest zwrot zaliczki oraz wpłaty całkowitej pomniejszony o opłatę manipulacyjną w wysokości 40 zł.
 5. W przypadku gdy Zgłaszający będzie chciał odstąpić od Umowy w terminie krótszym niż 7 dni do rozpoczęcia warsztatów, Organizator zaproponuje Zgłaszającemu inną formę aktywności w ramach Ale Robot. W przypadku niemożliwości skorzystania przez Zgłaszającego z innej formy aktywności zaproponowanej przez Organizatora, Organizator ma prawo zachować zaliczkę wpłaconą przez Zgłaszającego.
 6. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania warsztatów w terminie 3 dni, przed jego rozpoczęciem. O decyzji takiej każdy z klientów poinformowany zostanie indywidualnie.
 7. W przypadku odwołania warsztatów w takim terminie Organizator, zwraca Zgłaszającym wszystkie wpłacone przez nich pieniądze.
 8. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania warsztatów lub zaproponowania innego terminu odbywania warsztatów w przypadku gdy liczba uczestników jest mniejsza niż sześcioro.
 9.  Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów (do dnia rozpoczęcia włącznie) lub przerwania kursu w wypadku działania siły wyższej (wydarzenia polityczne, działania militarne, decyzje władz państwowych, samorządowych lub innych instytucji, klęska żywiołowa itp.), ma jednak obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym Uczestnika i Zgłaszającego.
 10. Zgłaszającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Zgłaszającemu w przypadku świadczenia usługi rozpoczętej.
 11. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ustępie 9 Części 4. Regulaminu, Zgłaszającemu przysługuje zwrot poniesionych przez niego kosztów proporcjonalnie do ilości przeprowadzonych już warsztatów.

§V UDZIAŁ W KURSACH

 1. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w warsztatach za zgodą i na wniosek rodziców (opiekunów prawnych).
 2. Osoby Zgłaszające zobowiązane są do podania stanu zdrowia Uczestników.
 3. Osoby Zgłaszające zobowiązane są do określenia osób upoważnionych do odbioru Uczestników z kursu.
 4. Powyższy obowiązek dotyczy również sytuacji gdy dzieci odbierane będą przez rodziców lub opiekunów prawnych.
 5. Rodzice (opiekunowie prawni) są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez dziecko i z tego tytułu przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną.
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe pozostawione przez Uczestników podczas trwania warsztatów, chyba że zostaną one oddane Organizatorowi do przechowania.
 7. Uczestnicy kursów są zobowiązani stosować się do poleceń osób prowadzących kurs.
 8. Uczestnik drastycznie naruszający Regulamin lub postępujący w sposób rażący wobec lektora, opiekuna lub innych uczestników może zostać usunięty z kursu.
 9. W powyższym wypadku, Organizator zwraca pieniądze za pozostałą część kursu.
 10. Organizator nie przewiduje zwrotu pieniędzy w przypadku nieobecności Uczestnika na warsztatach.
 11. Możliwość zwrotu pieniędzy z tytułu usprawiedliwionej nieobecności Uczestnika na warsztatach, jest rozpatrywana w każdym przypadku indywidualnie i jest zależna od uznania Organizatora.
 12. W przypadku nieobecności Uczestnika spowodowanej chorobą nie przewiduje się możliwości zwrotu pieniędzy, natomiast Organizator może zaproponować Zgłaszającemu inny termin zajęć lub inną formę aktywności w ramach Ale Robot.
 13. W trakcie trwanie kursu Organizator, poprzez prowadzących kursy, sprawuje opiekę nad Uczestnikami kursu.

§VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy uczestnictwa, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

 • działaniem lub zaniechaniem Zgłaszającego lub Uczestnika;
 • działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań, mimo dołożenia przez Organizatora należytej staranności, nie można było przewidzieć ani uniknąć;
 • siłą wyższą. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia niemożliwe do przewidzenia, których Strony nie mogły przewidzieć, ani im zapobiec i są przez Strony niemożliwe do pokonania poprzez działanie z należytą starannością, a w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, mobilizacje, zamknięcie granic, akty prawne organów władzy lub administracji publicznej uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub części.

§VII REKLAMACJE

 1. Jeżeli w trakcie imprezy Uczestnik stwierdza nienależyte wykonywanie Umowy albo jej niewykonywanie, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora (lub przedstawiciela Organizatora)
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w formie pisemnej w ciągu 30 dni od zakończenia kursu.
 3. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni licząc od daty jej otrzymania.
 4. W przypadku uznania zasadności reklamacji powodującej konieczność dokonania zwrotu części lub całości, wpłat Organizator ma obowiązek dokonania zwrotu w ciągu 14 dni od dnia uznania reklamacji.

 §VIII NFORMACJE DODATKOWE

 1. Przystąpienie przez Uczestnika do Kursu Ale Robot jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Osobę Zgłaszającą, w tym zgodą na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez P.P.H.U. „MatDel” Mateusz Delong oraz zgodą na robienie zdjęć i filmowanie Uczestnika oraz na korzystanie i rozpowszechnianie przez P.P.H.U. „MatDel” Mateusz Delong wizerunku Uczestnika w zakresie związanym z przeprowadzanym warsztatem Ale Robot w celach popularyzacji i promocji nauczania matematyki, robotyki i informatyki, realizowanego w ramach kursów Ale Robot na wszelkich polach eksploatacji z wykorzystaniem dostępnych mediów. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Kursów następuje zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do sporządzania zbiorczych zestawień statystycznych, które udostępnia osobom trzecim. Zestawienia te nie zawierają żadnych elementów pozwalających na identyfikacje poszczególnych użytkowników.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej Umowy, strony będą się starały rozwiązać polubownie. Spory nierozwiązywalne polubownie podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego.